Privacyverklaring – Marcs Golfshop

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in Marcs-Golfshop stelt en alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwd, zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Marcs Golfshop verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid, kunt U contact opnemen met:
Marcs Golfshop – M.G.S. bvba
Azalealaan, 3
B – 8301  Knokke-Heist
info@marcs-golfshop.com


Verwerkingsdoeleinden
Marcs Golfshop verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals klantenadministratie, opvolgen van offertes, bestellingen en leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.


Rechtsgronden van verwerking
Wanneer U een offerte aanvraagt of een bestelling doet bij Marcs-Golfshop, zullen wij een aantal persoonsgegevens van u vragen teneinde uw aanvraag / bestelling te kunnen behandelen, zoals uw e-mail adres en adresgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de Marcs Golfshop groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Marcs Golfshop verbonden zijn of met enige andere partner van Marcs Golfshop.

De betaling van de artikelen die U bij Marcs-Golfshop bestelt, kan op twee manieren:
1) U betaalt via “Buckaroo”: voor het behandelen van uw elektronische betalingen, online en offline betalingen op onze website, maken wij gebruik van de diensten van “Buckaroo” een zogenaamde Payment Service Provider (PSP) www.buckaroo.nl
U wordt hiervoor verder geleid naar de beveiligde server van Buckaroo waar U de noodzakelijke gegevens voor uw betaling worden gevraagd. Marcs Golfshop heeft geen toegang tot deze gegevens en kan ze ook niet raadplegen.
2) U betaalt met een bankoverschrijving rechtstreeks aan Marcs Golfshop: dit gebeurt niet via onze website maar gewoon via een bankoverschrijving, waarvoor U uw eigen (internet)bank gebruikt en dit nadat U van ons een factuur heeft ontvangen.
U hoeft hiervoor dus geen financiële gegevens aan ons ter beschikking te stellen of via onze website te verzenden. De betaling doet U via uw eigen beveiligde betalingsprogramma van uw eigen bank.
Achteraf betalen: als U uw bestelling na levering van de goederen wenst te betalen, kunnen we eventueel uw kredietwaardigheid toetsen waarbij we gebruik kunnen maken van externe bureaus die uw gegevens enkel voor dit doel mogen gebruiken.
Wanneer uw factuur niet op de vervaldag betaald werd is het mogelijk dat wij, of een derde partij; contact opnemen met U via e-mail, telefonisch of per brief om U aan de vervaldag te herinneren. Wanneer onze factuur na deze herinnering niet betaald werd kunnen we u gegevens doorgeven aan onze advocaat of aan een incassobureau en/of deurwaarder die deze niet betaalde factuur voor ons zal innen.

Marcs Golfshop garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, dit onder andere op het gebied van boekhouding (minimaal 7 jaar).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden aan info@marcs-golfshop.com


Direct marketing
Marcs Golfshop kan uw persoonsgegevens gebruiken voor intern marktonderzoek,  statistische doeleinden en om U via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen m.b.t. onze website en haar inhoud, zoals het aanbod van nieuwe producten en aanbiedingen. Deze persoonsgegevens zullen echter onder geen beding aan derden verstrekt of verkocht worden voor marketingdoeleinden.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, B-1000  Brussel – commission@privacycommission.be).