Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van Marcs Golfshop. Wij hechten er bijzonder veel waarde aan de relatie met onze klanten zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten exact nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons als dienstverlener kunt krijgen en behouden. De algemene verkoopsvoorwaarden, zoals die hieronder vermeld zijn, zijn een opsomming van uw en onze exacte rechten en verplichtingen, vanaf het moment dat u besluit onze website te bezoeken.

1) DEFINITIES.
In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Marcs Golfshop” : De onderneming die onder de handelsnaam “Marcs Golfshop” / Marc’s Golfshop” gedreven wordt door de b.v.b.a. M.G.S., met haar maatschappelijke zetel te Azalealaan 3, 8300 Knokke-Heist in België en op 26 januari 2001 ingeschreven in het Handelsregister van Brugge onder nummer 93212.
  Ingeschreven in Rechtspersonen Register bij de Rechtbank van Koophandel Brugge en de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het Ondernemingsnummer 0473.641.003.
 • “Orderbevestiging” :de orderbevestiging, zoals die omschreven wordt in artikel 3 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • “Product(en)” :het product, artikel of de producten, artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen uzelf en ‘Marcs Golfshop’, door of via bemiddeling van ‘Marcs Golfshop’ aan u geleverd dient te worden, en dit binnen een bepaalde voorziene termijn, en waarvoor u een bepaalde vooraf overeengekomen vergoeding dient te betalen.
 • “Voorwaarden” : deze algemene verkoopsvoorwaarden.


2) TOEPASBAARHEID.
2.1. Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van ‘Marcs Golfshop’ gesloten worden en waarbij ‘Marcs Golfshop’ partij is, en dit met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden.
Door gebruik te maken van de websites van ‘Marcs Golfshop’, accepteert u de bepalingen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

2.2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door ‘Marcs Golfshop’ worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‘Marcs Golfshop’ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ‘Marcs Golfshop’ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4. ‘Marcs Golfshop’ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.

2.5. Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.


3) AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.
3.1. Alle producten die door ‘Marcs Golfshop’ worden aangeboden, zijn zo volledige mogelijk en te goeder trouw beschreven.

3.2. Al de producten op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. ‘Marcs Golfshop’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een product.

3.3. Op uw verzoek ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte voor de levering van golfartikelen of de personalisatie / bedrukking van golfballen en / of golfaccessoires. Deze offerte blijft geldig tot dertig dagen na datum, tenzij anders vermeld op het moment van de offerte.

Alle aanbiedingen gedaan op de websites van ‘Marcs Golfshop’ zijn geheel vrijblijvend, tot het moment dat u de offerte of orderbevestiging zoals beschreven in artikel 3 heeft ontvangen

3.4. Alle prijzen op de website “Marcs’s Golfshop – bedrukte golfartikelen”, zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
Alle prijzen op de website van “Marc’s Golfshop – golfwinkel” zijn inclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

De prijzen op onze websites zijn vrijblijvende en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in verband met valutakoersen en drukfouten. Maatgevend zijn de prijzen op het moment van de offerte of orderbevestiging.

Bij verzending naar, en facturatie aan een BTW-plichtige vennootschap buiten België en binnen de Europese Unie, is een intracommunautaire levering en facturatie vrijgesteld van BTW ( 0% tarief) mogelijk volgens artikel 39bis van het BTW-wetboek.

Export: bij een verzending buiten de Europese Unie wordt de door U op het moment van aankoop aan ons betaalde BTW, aan U terug betaald op het moment dat U ons de douane documenten bezorgt als bewijs dat aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden van export werden voldaan. Tot op dat moment zijn wij verplicht de betaalde BTW in België af te dragen.

3.5. De overeenkomst tussen uzelf en ‘Marcs Golfshop’ komt tot stand op het moment dat u van ‘Marcs Golfshop’ een bevestiging van uw bestelling ontvangt op uw e-mail adres (de orderbevestiging).

3.5.1. Voor uw bestellingen op de sites van “Marc’s Golfshop – bedrukte golfartikelen”: ontvangt U deze orderbevestiging nadat U de bevestiging van onze offerte en door ons toegestuurde proef(druk) heeft goedgekeurd en uw bestelling daarmee definitief heeft bevestigd.
Op het moment dat we de door u ondertekende digitale proef en bevestiging ontvangen, of U deze proef en bevestiging per e-mail heeft goedgekeurd, is uw bestelling definitief en wordt de productie gestart. Vanaf dit moment is het helaas niet meer mogelijk de bestelling te wijzigen of annuleren.

3.5.2. Voor uw bestellingen op de websites van “Marc’s Golfshop – golfwinkel” wordt deze orderbevestiging U direct na uw bevestiging van de bestelling op de website, automatisch via e-mail toegezonden.

3.6. De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie :

 • een omschrijving van het product dat door u gekocht of besteld is en het aantal door u gekochte / bestelde producten.
 • de prijs van het product.
 • eventuele verzend- en administratiekosten in verband met het door ‘Marcs Golfshop’ uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan.
 • uw naam, factuuradres, indien afwijkend het adres waar het product naartoe gestuurd dient te worden (leveringsadres), uw e-mail adres en telefoonnummer.
 • het (order)nummer van de overeenkomst.
 • de verwachte leveringstermijn van het product.
 • de voorwaarden met betrekking tot uw herroepingsrecht (niet van toepassing op gepersonaliseerde producten – artikel 6 van deze voorwaarden).
 • het e-mail adres en telefoonnummer van de afdeling van ‘Marcs Golfshop’ waar u met vragen over uw bestelling terecht kunt.

3.7. De administratie van ‘Marcs Golfshop’ geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ‘Marcs Golfshop’ verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ‘Marcs Golfshop’ verrichte leveringen. ‘Marcs Golfshop’ erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen en door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.8. ‘Marcs Golfshop’ behoudt de eigendom van het geleverde product tot de volledige betaling van de aankoopprijs, kosten en belastingen. Tot op die datum is het de klant uitdrukkelijk verboden het product uit te lenen, te verhuren, in pand te geven, in het algemeen erover te beschikken of uit handen te geven onder welke vorm of om welke reden dan ook. In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag houdt de verkoper zich het recht voor het geleverde product terug te halen waar het zich ook bevindt, op kosten van de koper en deze te behouden tot volledige betaling, zonder gerechtelijke tussenkomst.
Nochtans gaat het risico van het product over op de koper vanaf de aanvaarding van de bestelling.


4) TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN.
4.1. De verzendkosten worden tijdens uw bestelling / offerteaanvraag vermeldt in uw winkelwagen en worden automatisch aan uw bestelling toegevoegd. Bepalend zijn de verzendkosten zoals die in de offerte of orderbevestiging worden vermeld, op voorwaarde dat het uiteindelijke leveringsadres op dat moment aan ons bekend is.

Details over hoogte en berekening van de verzendkosten vindt U op onze website onder de rubriek “Klantenservice – Levering”.

4.2. Het risico van het product tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ‘Marcs Golfshop’. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ‘Marcs Golfshop’ kunnen worden uitgesloten.

‘Marcs Golfshop’ is niet verantwoordelijk voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van het geleverde product.


5) LEVERTIJD.
5.1.1. Marcs Golfshop – bedrukte golfartikelen: Als gemiddelde leveringstermijn voor gepersonaliseerde golfartikelen houden we een termijn van drie weken na goedkeuring van de digitale proef en bevestiging aan. De verwachte leveringstermijn voor door U bestelde artikelen vindt U altijd in de bevestiging van uw offerte aanvraag of bestelling.
De verwachte leveringstermijn voor gepersonaliseerde golfartikelen is niet bindend en Marcs Golfshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een overschrijding van deze leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn van gepersonaliseerde artikelen door Marcs Golfshop geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst te annuleren.

5.1.2. Marcs Golfshop – golfwinkel: de meeste artikelen uit het assortiment van de golfwinkel zullen nog dezelfde dag aan u verzonden worden en de volgende werkdag bij u geleverd worden. Om u echter een zo uitgebreid mogelijk assortiment te kunnen aanbieden is het mogelijk dat bepaalde minder gangbare artikelen pas een aantal dagen later verzonden kunnen worden. Wij houden u hiervan via e-mail op de hoogte. De op de site van ‘Marcs Golfshop’ aangegeven levertijden per product zijn de verwachte levertijden, omdat deze tevens afhankelijk zijn van de duur van het transport.

De maximale leveringstermijn van een product op de site van “Marcs Golfshop – golfwinkel” bedraagt 30 dagen. Wanneer deze maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door ‘Marcs Golfshop’ overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met ‘Marcs Golfshop’ te ontbinden, door dit schriftelijk aan ‘Marcs Golfshop’ te melden, zonder hieraan echter enig recht op schadevergoeding te kunnen verbinden.

5.2. Indien u al betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.1.2. van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal ‘Marcs Golfshop’ het al betaalde bedrag binnen 7 werkdagen nadat zij de in artikel 5.1.2. genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.


6) HERROEPINGSRECHT / VERZAKINGSTERMIJN.
6.1. In het kader van de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

6.2. Dit recht, zoals vermeld in artikel 6.1. van deze voorwaarden, zal slechts effect sorteren op voorwaarde dat de consument zijn wil schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan de verkoper heeft bekend gemaakt binnen de veertien dagen na levering van de producten, dat de producten zich nog in hun oorspronkelijke onaangetaste verpakking bevinden, niet gebruikt werden en klaar voor verkoop zijn. In geval van uitvoering van deze mogelijkheid, zal de consument de producten op eigen risico en voor eigen kosten terugsturen aan ‘Marcs Golfshop’.

6.3. ‘Marcs Golfshop’ behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ‘Marcs Golfshop’ of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.4. Indien u al betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op het moment dat u deze overeenkomst met ‘Marcs Golfshop’ ingevolge de artikelen 6.1. en 6.2. van deze voorwaarden heeft herroepen, zal ‘Marcs Golfshop’ het al betaalde bedrag binnen 7 werkdagen nadat zij het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.5. In het kader van artikel 6 van deze voorwaarden wordt onder “consument” verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Deze clausule met betrekking tot de het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van 'Marcs Golfshop’ verkrijgen voor beroepsdoeleinden.

6.6. Het herroepingsrecht (verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten met persoonlijke kenmerken of die op maat zijn gemaakt, of betreffende producten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of snel kunnen verouderen.

6.7. De consument verliest het herroepingsrecht (verzakingsrecht) wanneer hij vraagt dat een dienst onmiddellijk wordt uitgevoerd. De consument dient deze vraag uitdrukkelijk te stellen en hij dient door ‘Marcs Golfshop’ vooraf gewaarschuwd te worden dat hij in dat geval zijn herroepingsrecht verliest.


7) BETALING.
7.1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of compensatie voor de vervaldatum zoals deze vermeld wordt op de factuur, of ten laatste veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Marcs Golfshop / M.G.S. bvba, bent u een bedrag van € 7,50 (zeven euro en vijftig cent) administratiekosten verschuldigd.

7.3. Bij niet betaling na aanmaning zal uw vordering automatisch door Marcs Golfshop / M.G.S. bvba ter incasso gegeven worden aan een door Marcs Golfshop aangestelde juridische dienst en/of incassobureau.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Marcs Golfshop / M.G.S. bvba moet maken ter effectuering van haar rechten, worden u in rekening gebracht. Deze kosten belopen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimumbedrag van € 100, -.

7.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Marcs Golfshop / M.G.S. bvba gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

7.5. Marcs Golfshop / M.G.S. bvba behoudt de eigendom van het geleverde product tot de volledige betaling van de aankoopprijs, kosten en belastingen. Tot op die datum is het de klant uitdrukkelijk verboden het product uit te lenen, te verhuren, in pand te geven, in het algemeen erover te beschikken of uit handen te geven onder welke vorm of om welke reden dan ook.
In geval van niet betaling van een factuur op haar vervaldag houdt de verkoper zich het recht voor het geleverde product terug te halen waar het zich ook bevindt, op kosten van de koper en deze te behouden tot volledige betaling, zonder gerechtelijke tussenkomst.
Nochtans gaat het risico van het product over op de koper vanaf de aanvaarding van de bestelling.


8) GARANTIE.
8.1.1. Marcs Golfshop – bedrukte golfartikelen: voor het bedrukken / borduren van de golfartikelen die via onze website worden aangeboden, worden zover mogelijk originele (merk)artikelen gebruikt zoals die door onze (merken)leveranciers aan ons worden geleverd.

Om U een optimale kwaliteit van het gedrukte / geborduurde logo te kunnen garanderen, worden de meeste artikelen die wij aanbieden ook direct bij de betreffende merken met uw logo bedrukt / geborduurd (dit wordt indien van toepassing bij ieder individueel artikel op de website als zodanig vermeld).

Wat betreft de kwaliteit van deze betreffende artikelen ontvangt U dan ook de normale fabrieksgarantie van het betreffende merk op zowel het artikel zelf als de kwaliteit van de bedrukking of het borduurwerk.

Voor de overige artikelen die door een derde partij van een logo of bedrukking worden voorzien, vervalt op dat moment de originele fabrieksgarantie van het artikel zelf omdat het niet meer in de originele staat verkeerd. Deze derde partij is wel verplicht een garantie te geven op de door hen geleverde bedrukking of borduurwerk.

8.1.2. Marcs Golfshop – golfwinkel: zichtbare gebreken aan het product geleverd door of via ‘Marcs Golfshop - golfwinkel’ dienen gemeld te worden bij levering en uiterlijk daags nadien schriftelijk ( fax, brief of e-mail ) bevestigd te worden.

8.2. Niet goed – geld terug : Indien het product dat u ontvangt van ‘Marcs Golfshop - golfwinkel’ niet het product is dat u bestelde, verzoeken wij u ons dit bij ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken. Na ontvangst van onze bevestiging dient u het betreffende product per kerende post aan ‘Marcs Golfshop’ terug te zenden. Marcs Golfshop zal u op uw verzoek de door u al betaalde bedragen terugstorten of zal u het door u bestelde product alsnog toezenden en uw verzendkosten vergoeden.

Dit artikel 8.2 is niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen, besteld via de website van Marcs Golfshop – bedrukte golfartikelen.

8.3. Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt ‘Marcs Golfshop’ haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

8.4 Indien U ‘Marcs Golfshop’ vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product voor zover dit valt onder de bepalingen van de garantie gegeven door de leverancier van het betreffende product, dient u het product aan ‘Marcs Golfshop’ te retourneren. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product voor zover dit valt onder de bepalingen van de garantie van de leverancier, en het aan u terugsturen van het product, komen voor rekening van ‘Marcs Golfshop’, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is ‘Marcs Golfshop’ niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. ‘Marcs Golfshop’ zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

8.5. ‘Marcs Golfshop’ zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet-nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.


9) HYPERLINKS.
9.1. ‘Marcs Golfshop’ informeert de klant dat haar site ‘links’ of ‘hyperlinks’ met andere sites kan bevatten ( de verbonden sites ). De klant aanvaardt dat ‘Marcs Golfshop’ zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt met betrekking tot de inhoud die verschijnt op een verbonden site of elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst. De verbonden site is beheerst door een operator die onafhankelijk is van ‘Marcs Golfshop’.


10) KLACHTEN.
10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit en hoedanigheid van het geleverde product dient u binnen zeven dagen na levering van het betreffende product, schriftelijk kenbaar te maken bij de afdeling Klantenservice van ‘Marcs Golfshop’ door middel van een e-mail naar info@marcs-golfshop.com of per brief aan Postbus 1043 – B 8300 Knokke-Heist..

Wanneer uw klacht door Marcs Golfshop wordt erkend, is Marcs Golfshop naar eigen keuze verplicht de geleverde goederen terug te nemen en het al betaalde bedrag terug te betalen dan wel de geleverde goederen te vervangen of herstellen.

Kleinere, in de handel geaccepteerde afwijkingen, in kleur, vorm en positie van de aangebrachte personalisatie op golfartikelen, worden echter niet als klacht behandeld.

10.2. De afdeling Klantenservice van ‘Marcs Golfshop’ zal binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht trachten deze naar uw volle tevredenheid op te lossen. ‘Marcs Golfshop’ zal u hierover schriftelijk, via brief, fax of e-mail berichten.


11) TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN.
11.1. Op alle overeenkomsten met ‘Marcs Golfshop’ is het Belgisch recht van toepassing.

11.2. Indien een geschil ontstaat tussen u en ‘Marcs Golfshop’ naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en ‘Marcs Golfshop’, kunt u ‘Marcs Golfshop’ verzoeken om een derde onafhankelijke partij te laten bemiddelen, tenzij ‘Marcs Golfshop’ van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

11.3. Indien een geschil niet op basis van artikel 11.2. of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, zullen alle betwistingen met betrekking tot de betreffende overeenkomst op het gebied van haar interpretatie of van haar uitsluiting, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge (B) of enige andere door Marcs Golfshop aangewezen rechtbank.